திருமூலர் விபூதி

"நாட்டு" பசுக்களின்  கோமயத்தால் தயாரிக்கபட்ட விபூதி!.